CVE-2024-4142 Privilege Escalation in Jfrog Artifactory
CVE-2023-42793-TeamCity-Authentication bypass leading to RCE
Tìm cách RCE trên Manageengine ServiceDesk version cổ tới mức không bị affect bởi một CVE RCE nào
[CVE-2019-16891] Liferay RCE via JSON Deserialization
[CVE-2023-39361] Unauthenticated SQL injection in Cacti v1.2.24
Redteam 0x02: Tôi đã compromise hạ tầng của một ngân hàng trong tháng cô hồn như thế nào